Husqvarna的车队服务

Преминетеотпредположениякъмфакти - наблюдавайтекакбизнесътвирасте

Каквощекажете,акоможехтедаследитесъстояниетонамашинитесисамосдокосванетонаединбутон吗?Каквощекажете,акоможехтевинагидастепроактивнииеднакрачкапредконкуренцията?舰队服务наHusqvarnaправиточнотова-дававинеобходиматаинформация,скоятодавземетенай——добритеирентабилнирешениязасвоябизнес。

ИСТОРИИОТHUSQVARNA

ПОТЪРСЕТЕДИСТРИБУТОР

Нашитеекспертиочакватвашитевъпроси。Научетеповечезауслугите,коитопредлагамеилипотърсетедистрибутор。
Зацелтаенеобходимодаразрешитефункциятазасподеляненаместоположението
Намеретедистрибуторсфункциятазатърсенеиликатомащабиратекартата。