没有可用的图像

REACH reglamento 33 straipsnis: deklaracja

REACH(“Europos reglamentas (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų”)- tai Europos Sąjungos cheminių medžiagų reglamentavimo sistema, kuri įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., o jos medžiagų registravimo etapas tęsis iki 2018 m.

33 striplipsnis:pareiga perduoti信息信息efacijąalife gaminiuoseesančiasmedžiagas

Husqvarna Group pateikia šią informaciją apie medžiagas, įtrauktas į REACH reglamento XIV priedą (vadinamąjį " kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą "), kurių koncentracija gaminyje viršija 0.1% masės。